HAVENREGLEMENT VVW "Den Bleek" Geraardsbergen vzw

(Toepasselijk vanaf 27/11/2015)
Dit reglement vervangt het Havenreglement van januari 2014.

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

 1. Het havenreglement heeft tot doel de statuten van de vereniging aan te vullen. Elk lid wordt verondersteld de inhoud van alle reglementen en statuten te kennen en na te leven. Deze aanvullende voorschriften moeten een effectiever beheer van de vereniging mogelijk maken.
 2. Tot de steigers worden enkel toegelaten:
  1. leden die een geldige lidkaart kunnen tonen, afgeleverd door het bestuur en/of VVW-Recrea met hun genodigden
  2. de opvarenden van pleziervaartuigen op doorreis
 3. Het havengebied wordt beheerd door Waterwegen en Zeekanaal nv, afdeling Bovenschelde en het bestuur van VVW Den Bleek Geraardsbergen vzw. De havenmeester, zijn vervanger en de leden van het bestuur zijn bevoegd voor het doen naleven van het havenreglement.
 4. VVW Den Bleek Geraardsbergen vzw is een club waarin ieder lid en zijn genodigden geacht worden zich hoffelijk, beleefd en kameraadschappelijk te gedragen t.o.v. de andere leden en respect te hebben voor de ter beschikking gestelde terreinen en de infrastructuur.
 5. Iedereen die het clubgebied betreedt, dient de reglementen te eerbiedigen, alsook een sportieve tucht te handhaven, noch de clubgeest te bezoedelen, noch daden te stellen die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden.
 6. De term "Leden" in dit reglement, beduidt alle effectieve, toegetreden, varende, steunende en ereleden met inbegrip van hun inwonende gezinsleden.
 7. Het bestuur behoudt zich het recht voor om aan de reglementen wijzigingen aan te brengen. Deze zullen aan de leden kenbaar gemaakt worden.
 8. Het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk en het Politiereglement is van toepassing in de haven. Ieder vaartuig moet deze reglementen -in welke vorm ook - aan boord hebben.
 9. Alle opmerkingen dienen schriftelijk en leesbaar ondertekend met naam en adres aan het bestuur overgemaakt.
 10. De havenmeester of zijn vervanger is dagelijks vanaf 1 mei tot 30 september bereikbaar op het GSM nummer 0472 40 83 11.

2. ESTHETISCHE VEREISTEN

 1. In onze jachthaven zijn alleen authentieke en esthetisch verantwoorde vaartuigen toegelaten.
 2. Booteigenaars die hun boot in het water of op het terrein verwaarlozen en laten verkommeren, zullen verzocht worden hun boot te verwijderen uit het havengebied, dit volgens de geldende regelgeving (zie art. 2.3). Dit artikel is ook van toepassing voor voertuigen, aanhangwagens alsook trailers van booteigenaars.
 3. Alle vaartuigen dienen zindelijk en in goed onderhouden toestand te vertoeven. Wanneer het bestuur vaststelt dat dit niet zo is, zullen zij een aangetekende zending sturen naar de schipper en/of eigenaar van het vaartuig met verzoek dit op te lossen binnen de twee maanden na verzending van de aangetekende zending. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven zal er een supplementair lidgeld aangerekend worden per dag zoals vermeld in hoofdstuk 10 - paragraaf 12, niet VVW-leden, tot de boot wordt overgedragen aan Waterwegen en Zeekanaal nv en verwijderd wordt uit de haven. Dit boven op het normaal voorziene lidgeld. De eigenaar is dus volledig aansprakelijk voor de kosten, verbonden aan de verwijdering van het vaartuig. De eigenaar kan VVW Den Bleek vzw niet aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van het verplaatsen of elders doen onderbrengen van het schip.
 4. Ieder clublid dient naar best vermogen er voor te zorgen, dat de plaats welke hem ter beschikking wordt gesteld of waar hij heeft vertoefd of waar hij heeft gewerkt, in ordentelijke staat wordt gebracht en wordt gehouden.
 5. Het onderhoud van de steiger en de oevers gebeurt door de club en is inbegrepen in het bedrag van het variabel lidgeld. Dit omvat het mos- en moddervrij houden van de oeveropgangen en de houten leggers.

3. IDENTIFICATIE VAN DE JACHTEN

 1. Alle plezierboten moeten aan weerszijden of vooraan, in letters van ten minste 10 cm hoogte en 1 cm dikte, de naam van het schip aangeven en op de achtersteven, de naam van de thuishaven en het schip.
 2. Het wettelijke immatriculatienummer (B-nr) dient aangebracht te worden aan weerszijden van het schip, in het midden van de romp of aan de voorsteven. Deze cijfers dienen 10 cm hoog te zijn en, indien de snelheid >20 km/u, 20 cm.
 3. Het waterwegenvignet, verplicht voor alle vaartuigen, varend of stilliggend, volgens de geldende regelgeving, dient aan bakboordzijde bevestigd te zijn en het waterwegenkaartje moet de correcte gegevens bevatten.

4. JACHTEN OP DOORREIS

 1. Speciaal voor plezierjachten op doorreis worden er een aantal plaatsen vrijgehouden. De havenmeester of zijn vervanger zal een ligplaats voor de passanten aanwijzen. Dit belet echter niet dat, wanneer de rechtmatige ligplaatshouder zijn plaats vroegtijdig terug komt innemen, deze zo vlug mogelijk moet vrijgemaakt worden mits het tijdig verwittigen van de havenmeester of zijn vervanger van aankomst.
 2. Instructies gegeven door de havenmeester of zijn vervanger dienen opgevolgd te worden.

5. VASTE LIG- EN STANDPLAATSEN

 1. De havenmeester kent de vaste ligplaatsen jaarlijks toe, na overleg met het bestuur. Bij elke aanvraag voor een ligplaats dient er een formulier ingevuld te worden en tevens een aanvraag om toetreding als lid. Zonder deze formulieren kan er geen toelating verkregen worden. Het bestuur dient zich niet te verantwoorden over het besluit aan de aanvrager.
 2. Elke ligplaats is voorzien van een nummer dat correspondeert met het nummer van de ligplaatshouder.
 3. De vaste ligplaatsen worden per jaar na vereffening van de verschuldigde bedragen aangewezen en bepaald door signalisatie aangebracht op de kopbalk van de steiger.
 4. De schipper die zijn ligplaats voor meer dan 24 uur verlaat moet dat aan de havenmeester of zijn vervanger melden om zijn plaats, gedurende die afwezigheid, door passanten te laten gebruiken. Wanneer voornoemden afwezig zijn moet de schipper een schriftelijk bericht achterlaten in de brievenbus of afgeven aan de havenmeester of zijn vervanger. De ligplaatshouder zal hiervoor geen vermindering op het lidgeld of andere vergoeding kunnen eisen.
 5. De ligplaatshouder mag zonder schriftelijke toelating van het bestuur geen wijzigingen of toevoegingen aan de hem ter beschikking gestelde infrastructuur doen of laten doen.
 6. Bij grote drukte bestaat de mogelijkheid dat er jachten langszij worden gemeerd.
 7. Het doorverhuren of zelfs gratis aan andere ter beschikking stellen van ligplaatsen door de huurder, zonder toelating van het bestuur, is strikt verboden.
 8. Ook het verhuren van vaartuigen of het aanwenden ervan voor eender welk commercieel doel, is verboden, tenzij na schriftelijke toelating van het bestuur.
 9. De werkzaamheden die gebeuren binnen het havengebied moeten zich beperken tot het gewone onderhoud van de boot. Andere of grotere werkzaamheden dienen elders te gebeuren.
 10. Voor het einde van het kalenderjaar is de booteigenaar gehouden het bestuur te verwittigen indien hij afziet van zijn ligplaats in de haven. Het behoud van zijn ligplaats voor het volgende seizoen is afhankelijk van de vereffening van zijn eventuele openstaande rekeningen voor lopend en volgend jaar en indien de boot voldoet aan de regels gesteld in hoofdstuk 2.
 11. Bij onderhandse of openbare verkoop van een boot wordt de ligplaats niet mee overgenomen, ook niet in geval van overdracht of omruiling van de boot. Het secretariaat wordt bij verkoop van de boot schriftelijk op de hoogte gebracht. Voornoemde boot blijft onderworpen aan de geldende tarieven zoals vermeld in hoofdstuk 10 - paragraaf 12; niet VVW-leden, zolang ze in de haven ligt. De nieuwe eigenaar neemt niet automatisch de bestaande overeenkomst over omdat deze met de vorige eigenaar afgesloten werd.
 12. Het gebruik van een andere dan aangeduide ligplaats is verboden, zelfs al is deze vrij, tenzij met akkoord van de havenmeester of zijn vervanger.
 13. Het leveren van elektriciteit door middel van een elektriciteitsmeter, eigendom van de club, en watervoorziening gebeurt via de voorziene aansluitingen en onder toezicht van de havenmeester. Wanneer passanten eigenhandig elektriciteit en/of water afnemen is ieder lid die dit vaststelt verplicht de havenmeester te verwittigen dit om beschadiging aan infrastructuur en wanbetaling te voorkomen.
 14. In het belang van bepaalde clubactiviteiten of bij werken kunnen vaartuigen tijdelijk verplaatst worden. Zie ook hoofdstuk 7 - paragraaf 11.
 15. De booteigenaar die zich een tweede boot aanschaft en daarbij zijn eerste boot te koop aanbiedt, mag voor deze eerste boot gedurende 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop van de tweede boot, gratis gebruik maken van de jachthaven onder volgende voorwaarden:
  1. Het secretariaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de aankoop van een tweede boot.
  2. De eerste boot wordt duidelijk openbaar te koop aangeboden door middel van advertenties, via internet, ad valvas of andere gekende middelen. OPGELET: KB van 15 oktober 1935 - Titel I - Hoofdstuk I - Artikel 9 - Paragraaf 6 - punt 4 - Het is verboden plezierboten te koop te stellen op de waterwegen.
  3. de booteigenaar is verplicht zich dubbel te leggen tegen zijn eigen (tweede) boot.

6. ORDE, NETHEID EN RESPECT

 1. Het is verboden om afval afkomstig van buiten de haven, in het havengebied achter te laten of te storten.
 2. Afval dient ten allen tijde gesorteerd te worden. Om hygiënische redenen wordt iedereen die zich in het havengebied bevindt, verplicht zijn huishoudelijk restafval uitsluitend te storten in de ter beschikking staande container(s) of vervangend object. PMD en glas dienen afzonderlijk te worden gedeponeerd. Afval van hout, ijzer, aardewerk, porselein, batterijen, oliën, brandstoffen, enz ....mogen hierin niet gedeponeerd worden. Deze laatst genoemden dienen gebracht te worden naar een containerpark of erkende verwerker.
 3. Andere voorwerpen (tafels, stoelen, parasols, BBQ's ....) of afvalstoffen (hout, ijzer, banden, verfpotten, oliebussen ....) mogen niet op de steigers of elders in het havengebied geplaatst of achtergelaten worden. Het gebruik van een barbecue op de steigers of in de onmiddellijke omgeving van de boten, is ten strengste verboden.
 4. Uiterste voorzichtigheid dient in acht genomen te worden met betrekking tot olie, benzine, gasolie en door die producten bezoedeld water. Het lozen ervan, zowel boven als onder water, is streng verboden.
 5. Het leveren van brandstof kan uitsluitend geschieden aan de sluis.
 6. De eigenaars, houders of bewakers van huisdieren zijn verplicht te beletten dat steigers, terreinen en gebouwen bevuild worden door hun dieren. Indien er toch uitwerpselen terechtkomen op deze plaatsen, zijn zij verplicht deze onmiddellijk te verwijderen en te deponeren in de afvalcontainers.
 7. Eigenaars, houders of bewakers van huisdieren dienen deze zodanig te bewaken dat zij het dier op elk ogenblik kunnen beletten andere dieren, personen en in het bijzonder kinderen, te bespringen, lastig te vallen of te intimideren. Zij dienen er ook voor te zorgen dat hun dieren geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf, gejank of gekrijs.
 8. Iedereen wordt geacht, tussen zonsopgang en zonsondergang andermans nachtrust te respecteren en geen onnodig lawaai te maken. Hierop kan een uitzondering toegestaan worden in samenspraak met het bestuur.
 9. Het is niet toegelaten werken in de haven uit te voeren die schade of vervuiling aan nabijgelegen boten kunnen veroorzaken, zoals o.a. slijpen, lassen en dergelijke.
 10. Het is verboden op zon- en wettelijke feestdagen werken uit te voeren met elektrische of andere storende apparatuur.
 11. De trekweg langs de aanmeersteigers is met een gemotoriseerd voertuig enkel toegelaten voor het laden en lossen en na verwittiging bij de scheepvaartbegeleiders. Het parkeren aan de zwemkom of langs de trekweg is verboden.

7. VEILIGHEID

 1. Ieder pleziervaartuig dient de veiligheidsvoorzieningen, zoals gespecificeerd in het Algemeen Reglement van de Scheepvaartwegen en het Politiereglement, aan boord te hebben.
 2. Teneinde schade aan vaartuigen en/of hinder voor andere havengebruikers te voorkomen, is het verboden de loopsteigers en kaaimuur als speelruimte of visplatform te gebruiken of er bagage, materialen of werktuigen op te stapelen.
 3. Poorten en deurtjes die toegang geven tot de steigers dienen steeds dicht gedaan te worden.
 4. De vaartuigen moeten voorzien zijn van een voldoende aantal stootkussens in goede staat en met de juiste afmetingen. Autobanden of houten planken mogen niet als stootkussen aan boot, steiger of kaaimuur gebruikt worden.
 5. De vaartuigeigenaar of gebruiker die de beschikbare elektriciteitsvoorziening (230V) aanwendt zal er zorg voor dragen dat aan de stroomaanvoer op het vaartuig een mannelijk stopcontact voorzien wordt, zodat de aanvoerkabel aan de bootzijde geen mannelijke stekker met onder spanning staande blote pinnen bevat.
 6. De stroomsterkte op de steigers is beperkt tot 6 Ampère met een maximum verbruik van 1400 Watt.
 7. Ieder vaartuig dient in de haven behoorlijk en veilig gemeerd te worden, met voldoende aantal en stevige meertouwen en springen, zonder andere vaartuigen te hinderen, volgens de aanwijzingen van de havenmeester en steeds op zijn genummerde plaats. Het achterste gedeelte van de boot dient zich ter hoogte en gelijk met het aanwijsplaatje te bevinden.
 8. Varen in het havengebied dient omzichtig te gebeuren, zonder enige hinderlijke golfslag, deining of zuiging te veroorzaken.
 9. Omwille van de veiligheid, dienen leden die hun vaartuig ter beschikking stellen aan derden, dit kenbaar te maken aan de havenmeester.
 10. Het bestuur heeft het recht inzage te krijgen in alle scheepsdocumenten.
 11. De leden verbinden zich ertoe, op vraag van het bestuur, hun boot te verplaatsen tijdens eventuele werkzaamheden in de haven of aan de steigers, of bij uitzonderlijke omstandigheden, en dit bij de eerste oproep. Indien hieraan geen gevolg gegeven wordt zal de boot op kosten en risico van de eigenaar verplaatst worden.

8. VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. De gebruikers van de haven kunnen geen verhaal laten gelden tegenover het bestuur noch tegenover Waterwegen en Zeekanaal nv, Afdeling Bovenschelde voor ongemakken, hinder of buitendienststelling der inrichtingen, wegens uit te voeren werkzaamheden, herstellingen, verplaatsingen in opdracht van het bestuur of gevallen van overmacht.
 2. Door het feit dat een persoon het havengebied betreedt, ziet hij af van elke vorm van aansprakelijkheid of elke vorm van schadevergoeding ten laste van VVW Den Bleek Geraardsbergen vzw, voor schade toegebracht aan zijn persoon, zijn familie,genodigden, aangestelde of aan zijn vaartuig, voertuig, toebehoren of materialen, met uitzondering van die gevallen waarvoor de club een verzekering heeft afgesloten via VVW-Recrea. De nodige formulieren en voorwaarden zijn bij het secretariaat verkrijgbaar.
 3. Clubmateriaal kan enkel bij de havenmeester worden ontleend. De clubleden die gebruik maken van de ter beschikking gestelde materialen, voorwerpen en gereedschappen doen dit op eigen risico, gevaar en verantwoordelijkheid. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het ontleende materieel. Het dient in zuivere en goede staat te worden ingeleverd binnen de afgesproken termijn.
 4. De booteigenaar is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de mogelijke schade die hij zou berokkenen aan derden, materieel, lichamelijk zowel als stoffelijk en onstoffelijk. Een dergelijke verzekering is daarom verplicht, minstens risico "Burgerlijke Aansprakelijkheid". De booteigenaar dient de naam, het polisnummer en de vervaldatum van zijn verzekering met voorlegging betalingsattest van de maatschappij, jaarlijks voor te leggen vooraleer zijn lidgeld te betalen aan het secretariaat, evenals eventuele wijzigingen in de loop van het jaar van het contract. Bij niet voorlegging van betalingsattest kan het lidmaatschap van de betrokkene ongedaan gemaakt worden.

9. CONTROLE

 1. Iedere booteigenaar is verplicht de correcte afmetingen te geven van zijn boot, dit wil zeggen de lengte over alles en de breedte over alles, inbegrepen de bijboot indien deze aan de boot blijft vastgemaakt tijdens het seizoen. Wijzigingen hieraan of wijzigingen aan adres of samenstelling van het gezin dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het secretariaat medegedeeld te worden.
 2. Eind november van het lopende jaar zal een controlefiche overgemaakt worden aan alle leden, samen met een begeleidingsnota en dit hetzij via gewone brief, hetzij via mail. Hierin zal gevraagd worden om deze fiche te controleren en eventueel onjuiste informatie te verbeteren. De begeleidingsnota bevat tevens een waarschuwing van administratieve schrapping bij het niet indienen van deze gegevens vóór 30 december van het lopende jaar.
 3. Op 30 december van het lopende jaar zal een controle gebeuren van alle gegevens en een tweede herinnering zal hetzij via gewone brief, hetzij via mail gericht worden naar de leden waarvan de controlefiche niet werd ingediend.
 4. Heeft het bestuur op deze herinnering geen antwoord ontvangen vóór 15 januari, zal het betrokken lid geschrapt worden van de ledenlijst.
 5. De definitieve schrapping zal in een derde brief aan het lid medegedeeld worden met daarbij inbegrepen de afrekening van eventueel nog openstaande schulden.

10. FINANCIEEL

 1. Het lidgeld (vaste deel) is verschuldigd voor een periode van één jaar, gelijk aan het kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. Het lidgeld (vaste deel) bedraagt voor:
  1. Effectieve leden, varend of steunend: 85,00 euro
  2. Toegetreden varende leden: 85,00 euro
  3. Toegetreden steunende en/of ereleden 35,00 euro
  4. 2e lidmaatschappen 65,00 euro
  5. Voor de eerste twee categorieën is hier inbegrepen, de verzekering via VVW-Recrea en het abonnement op het maandblad Varen.
  6. Vanaf een vijfde gezinslid dient 10,00 euro lidgeld bijbetaald te worden per extra lid.
 2. Door het enkele feit van het lidmaatschap aanvaardt elk lid de tarieven door het bestuur vastgesteld voor de vaste en variabele lidgelden, verbruik van water en elektriciteit, werkingskosten, gebruik van installaties van de vereniging en eventuele andere kosten die het bestuur zou menen te moeten aanrekenen om de goede werking van de vereniging te verzekeren.
 3. De lidgelden, inclusief het elektriciteitsverbruik, dienen betaald te worden na ontvangst van een betalingsverzoek en dit binnen een maand na postdatum van versturing.
 4. Bij niet-betaling binnen de termijn zoals voorzien in Hoofdstuk 10 - Paragraaf 3 zal een aanmaning volgen door middel van een aangetekende zending. Deze aangetekende zending omvat een nieuw betalingsverzoek van het lidgeld met een betalingstermijn van 10 werkdagen na postdatum van versturing en brengt automatisch een verhoging mee met de prijs van de aangetekende zending.
 5. Bij niet-betaling van de lidgelden na aanmaning zoals voorzien in Hoofdstuk 10 - Paragraaf 4 zal de boot in retentie gehouden worden tot aflossing der schulden en zal vanaf die dag het variabele deel van het lidgeld aangerekend worden tot de verkoop of verwijdering van de boot, en dit aan het tarief vermeld in hoofdstuk 10 - paragraaf 12, niet VVW-leden. Tevens wordt betrokken persoon geschrapt als lid van de club.
 6. Het afgenomen elektriciteitsverbruik wordt effectief verrekend volgens het verbruik op de persoonlijke elektriciteitsteller. Het tarief wordt bepaald door de KWh-prijs op de elektriciteitsfactuur van de club en door het bestuur. Er wordt wel een waarborg van 50 euro gevraagd voor het gebruik van de teller. De meterstand voor elektriciteit moet regelmatig door de ligplaatshouder gecontroleerd worden zodat eventuele afwijkingen tijdig kunnen gemeld worden. De huidige kWh-prijs voor de leden bedraagt 0,30€ per kilowattuur
 7. De kostprijs voor een ligplaats (variabel lidgeld) in de haven is als volgt bepaald:
  1. Jaarlijks: ligplaats gedurende het ganse jaar: 35,00 euro per volle lopende meter lengte van de boot, inbegrepen de bijboot indien deze aan de boot blijft vastgemaakt tijdens het seizoen.
  2. Maandelijks: ligplaats per volledige maand op aanvraag of à rato het aantal ligdagen met een minimum van 1 week aan 5,00 euro per volle lopende meter van de boot of 10,00 euro per maand en per volle lopende meter lengte van de boot, inbegrepen de bijboot indien deze aan de boot blijft vastgemaakt tijdens het seizoen.
  3. Bij wisseling van boot zoals beschreven in Hoofdstuk 5 - Punt 15, en wanneer de termijn van 12 maanden overschreden is, zal voor de eerste boot 15,00 euro per volle lopende meter lengte aangerekend worden. De boot met de grootste lengte zal vanaf het volgende kalenderjaar in rekening gebracht worden als ligplaats.
 8. Een aanvraag tot terugbetaling van het variabele lidgeld op jaarbasis kan ingediend worden bij het bestuur doch enkel en alleen in geval van overmacht:
  1. Met overmacht dient verstaan te worden dat uw schip voor een lange periode niet aan de steiger ligt buiten uw wil en door toedoen van derden. Elke aanvraag zal eerst door het bestuur goedgekeurd worden.
  2. Het maximum bedrag dat teruggevraagd kan worden bestaat uit 1/12 van het variabele lidgeld op jaarbasis vermenigvuldigd met het aantal volledige maanden dat het vaartuig niet aan de steiger gelegen heeft.
 9. Indien geen beschikking over eigen meter wordt sporadisch gebruik van elektriciteit verrekend aan 0,50 euro per kilowattuur, af te nemen aan de betaalautomaten elektriciteit.
 10. Jaarlijks kunnen leden een deel tot maximaal 60% van de kostprijs van hun lidgeld terugverdienen door werken uit te voeren tot verfraaiing van de club. Hiervoor worden een aantal werkdagen ingericht of kunnen afspraken gemaakt worden bij de havenmeester. De prijs voor een werkuur bedraagt 10,00 euro.
 11. Iedereen dient zuinig te zijn met het gebruik van drinkwater. Drinkwater wordt gratis ter beschikking gesteld van de leden, waarvan de boten voorzien zijn van watertanks, tot een maximum van 500 liter per jaar. In geen geval mogen voer- en/of vaartuigen ermee gewassen of afgespoten worden. Tweemaal per jaar kan hier van afgeweken worden en wordt het gebruik hiervoor afgerekend via de betaalautomaten water aan een prijs van 0,50 euro per 100 liter. Afname van water gebeurt via de betaalkaarten jaarlijks verkregen door het vereffenen van zijn openstaand saldo variabel lidgeld.
 12. Voor bezoekers gelden volgende overnachtingtarieven
  1. Niet VVW-leden: 10,00 € / VVW-leden: 9,00€ vanaf de derde nacht
  2. VVW-leden of VVW-ankerclubleden overnachten de eerste 2 nachten aan halve prijs (5,00€) indien zij een geldige VVW-lidkaart of VVW-Ankerclublidkaart voorleggen en zij een VVW-vlag in de mast voeren
  3. Elektriciteit en water wordt afgenomen aan de daartoe voorziene zuilen. De benodigde kaarten met een vast saldo worden door de havenmeester bewaard en afgeleverd aan de prijs van 20 €. Deze prijs omvat 5,00 € waarborg voor de kaart en 15,00 € saldo voor het verbruik van elektriciteit, water en douche. Bij vertrek uit de haven wordt het resterende saldo terugbetaald door de havenmeester.
   Elektriciteitsvoorziening via betaalautomaat 0,50 € per kilowattuur Watervoorziening via betaalautomaat 0,50 € per 10 minuten
   UITZONDERING: steigers tussen de bruggen
   Elektriciteit 2,00 € per overnachting Water geen afnamepunt<
  4. Douche kan genomen worden in het sanitair blok van het clubhuis aan de prijs van 0,20€ per minuut waterafname. Toegang tot het sanitair is mogelijk met dezelfde kaart voor elektriciteit, water en douche.

11. SANCTIES

 1. Bij het niet naleven van één der beschikkingen van het havenreglement kan de overtreder al dan niet met zijn vaartuig, onmiddellijk het bevel krijgen om de haven te verlaten. Het bestuur kan dan beslissen om hem en/of zijn vaartuig de toegang tot de haven definitief te verbieden. Tevens kan zijn lidmaatschap ongedaan gemaakt worden.
 2. Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van het onderhavig clubreglement kan geen beroep op schuldvergelijk worden gedaan, terwijl alle gerechtelijke kosten zoals advocaat- en deurwaarderskosten geheel voor rekening zijn van het betreffende lid dat in gebreke bleef de betreffende vordering tijdig te voldoen. Het volle bedrag der verschuldigde gelden blijft invorderbaar en reeds betaalde gelden worden in deze niet terugbetaald.
 3. De booteigenaar verbindt er zich toe om bij het eerste schriftelijke verzoek zijn boot te verleggen. Indien dit niet gebeurt binnen de gevraagde termijn, heeft het bestuur het recht dit zelf te doen op kosten en risico van de booteigenaar.
 4. De beslissingen van het bestuur worden bij gewoon schrijven ter kennis gebracht aan de gegadigden. Hiertegen bestaat geen verhaal.
 5. Materialen welke niet terug worden ingeleverd binnen de afgesproken termijn kunnen worden aangerekend.
 6. Het is ten strengste verboden aan de leden om met hun kaart elektriciteit of water te leveren aan derden, of toegang te verlenen tot het sanitaire blok. Inbreuken hierop kunnen leiden tot ongedaan maken van hun lidmaatschap en uitsluiting uit de club.

12. BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap bij VVW Den Bleek vzw kan worden beëindigd door:
  1. Ontslag door het lid, schriftelijk gegeven en aanvaard door het bestuur. Deze aanvaarding kan slechts gegeven worden als het lid aan alle financiële verplichtingen t.o.v. VVW Den Bleek heeft voldaan en zijn boot uit de haven heeft verwijderd.
  2. Indien een lid van de vereniging, rechtstreeks of onrechtstreeks schade toebrengt aan de vereniging, haar personeel of andere leden van VVW Den Bleek, kan dit lid door het bestuur ofwel onmiddellijk ontslagen worden, ofwel een ligplaats ontzegd worden voor het daaropvolgende jaar. Onder schade dient onder meer verstaan te worden: wanbetaling, diefstal en/of vandalisme, algemeen ongeoorloofd gedrag, e.d.

13. BEVOEGDHEID

De leden erkennen dat in geval van betwisting i.v.m. het lidmaatschap van VVW Den Bleek vzw, de daaruit vloeiende rechten en verplichtingen, de toepassing van het havenreglement, de rekeningen en betalingen, alleen het Belgisch Nationaal en Vlaams Gemeenschapsrecht van toepassing is en enkel het Vredegerecht van Geraardsbergen en/of de Rechtbanken van Oudenaarde bevoegd zullen zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen.

Aldus het "HAVENREGLEMENT" van januari 2014

Het Bestuur