Passanten welkom

Beste passanten,

VVW "Den Bleek" heet jullie steeds van harte welkom.

Via de links hierboven vindt u alle nuttige informatie voor een aangenaam verblijf in onze jachthaven.

Indien er nog vragen zijn, twijfel dan niet ons te contacteren.

Wij hopen jullie zeker eens te mogen verwelkomen in het hartje van de Vlaamse Ardennen.

Havenreglement passanten

 • Tot de steigers worden enkel toegelaten, leden die een geldige lidkaart kunnen tonen, afgeleverd door het bestuur en/of VVW-Recrea met hun genodigden en de opvarenden van pleziervaartuigen op doorreis.

 • Het havengebied wordt beheerd door Administratie Waterwegen en Zeekanaal nv, afdeling Bovenschelde en het bestuur van VVW Den Bleek Geraardsbergen vzw. De havenmeester, zijn vervanger en de leden van het bestuur zijn bevoegd voor het doen naleven van het havenreglement.

 • Iedereen die het clubgebied betreedt, dient de reglementen te eerbiedigen, alsook een sportieve tucht te handhaven, noch de clubgeest te bezoedelen, noch daden te stellen die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden.

 • Het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk en het Politiereglement is van toepassing in de haven. Ieder vaartuig moet deze reglementen -in welke vorm ook - aan boord hebben.

 • Alle opmerkingen dienen schriftelijk en leesbaar ondertekend met naam en adres aan het bestuur overgemaakt.

 • De havenmeester of zijn vervanger is vanaf 1 mei tot 30 september bereikbaar op het GSM nummer 0472 40 83 11.

 • Speciaal voor plezierjachten op doorreis worden er een aantal plaatsen vrijgehouden. Zij worden aangeduid door een infobord en/of een groene pijl. Als die bezet zijn kan de havenmeester of zijn vervanger een andere plaats aanduiden. Dit belet echter niet dat, wanneer de rechtmatige ligplaatshouder zijn plaats vroegtijdig terug komt innemen, deze zo vlug mogelijk moet vrijgemaakt worden mits het tijdig verwittigen van de havenmeester of zijn vervanger van aankomst.

 • Instructies gegeven door de havenmeester of zijn vervanger dienen opgevolgd te worden.

 • Het is verboden om afval afkomstig van buiten de haven, in het havengebied achter te laten of te storten.

 • Afval dient ten allen tijde gesorteerd te worden.Om hygiënische redenen wordt iedereen die zich in het havengebied bevindt, verplicht zijn huishoudelijk restafval uitsluitend te storten in de ter beschikking staande container(s) of vervangend object. PMD, papier en glas dienen afzonderlijk te worden gedeponeerd. Afval van hout, ijzer, aardewerk, porselein, batterijen, oliën, brandstoffen, enz ... mogen hierin niet gedeponeerd worden. Deze laatst genoemden dienen gebracht te worden naar een containerpark of erkende verwerker.

 • Andere voorwerpen (tafels, stoelen, parasols, BBQ's ...) of afvalstoffen (hout, ijzer, banden, verfpotten, oliebussen ...) mogen niet op de steigers of elders in het havengebied geplaatst of achtergelaten worden. Het gebruik van een barbecue op de steigers of in de onmiddellijke omgeving van de boten, is ten strengste verboden.

 • Uiterste voorzichtigheid dient in acht genomen te worden met betrekking tot olie, benzine, gasolie en door die producten bezoedeld water. Het lozen ervan, zowel boven als onder water, is streng verboden.

 • Het leveren van brandstof kan uitsluitend geschieden aan de sluis.

 • De eigenaars, houders of bewakers van huisdieren zijn verplicht te beletten dat steigers, terreinen en gebouwen bevuild worden door hun dieren. Indien er toch uitwerpselen terechtkomen op deze plaatsen, zijn zij verplicht deze onmiddellijk te verwijderen en te deponeren in de afvalcontainers.

 • Eigenaars, houders of bewakers van huisdieren dienen deze zodanig te bewaken dat zij het dier op elk ogenblik kunnen beletten andere dieren, personen en in het bijzonder kinderen, te bespringen, lastig te vallen of te intimideren. Zij dienen er ook voor te zorgen dat hun dieren geen abnormale hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf, gejank of gekrijs.

 • Iedereen wordt geacht, tussen zonsopgang en zonsondergang andermans nachtrust te respecteren en geen onnodig lawaai te maken. Hierop kan een uitzondering toegestaan worden in samenspraak met het bestuur.

 • Het is niet toegelaten werken in de haven uit te voeren die schade of vervuiling aan nabijgelegen boten kunnen veroorzaken, zoals o.a. slijpen, lassen en dergelijke.

 • Het is verboden op zon- en wettelijke feestdagen werken uit te voeren met elektrische of andere storende apparatuur.

 • Ieder pleziervaartuig dient de veiligheidsvoorzieningen, zoals gespecificeerd in het Algemeen Reglement van de Scheepvaartwegen en het Politiereglement, aan boord te hebben.

 • Teneinde schade aan vaartuigen en/of hinder voor andere havengebruikers te voorkomen, is het verboden de loopsteigers en kaaimuur als speelruimte of visplatform te gebruiken of er bagage, materialen of werktuigen op te stapelen.

 • Poorten en deurtjes die toegang geven tot de steigers dienen steeds dicht gedaan te worden.

 • De vaartuigen moeten voorzien zijn van een voldoende aantal stootkussens in goede staat en met de juiste afmetingen. Autobanden of houten planken mogen niet als stootkussen aan boot, steiger of kaaimuur gebruikt worden.

 • De vaartuigeigenaar of gebruiker die de beschikbare elektriciteitsvoorziening (230V) aanwendt zal er zorg voor dragen dat aan de stroomaanvoer op het vaartuig een mannelijk stopcontact voorzien wordt, zodat de aanvoerkabel aan de bootzijde geen mannelijke stekker met onder spanning staande blote pinnen bevat.

 • De stroomsterkte op de steigers is beperkt tot 6 Ampère met een maximum verbruik van 1400 Watt.

 • Ieder vaartuig dient in de haven behoorlijk en veilig gemeerd te worden, met voldoende aantal en stevige meertouwen en springen, zonder andere vaartuigen te hinderen, volgens de aanwijzingen van de havenmeester

 • Varen in het havengebied dient omzichtig te gebeuren, zonder enige hinderlijke golfslag, deining of zuiging te veroorzaken.

 • Het bestuur heeft het recht inzage te krijgen in alle scheepsdocumenten

 • De gebruikers van de haven kunnen geen verhaal laten gelden tegenover het bestuur noch tegenover Waterwegen en Zeekanaal nv, Afdeling Bovenschelde voor ongemakken, hinder of buitendienststelling der inrichtingen, wegens uit te voeren werkzaamheden, herstellingen, verplaatsingen in opdracht van het bestuur of gevallen van overmacht.

 • Door het feit dat een persoon het havengebied betreedt, ziet hij af van elke vorm van aansprakelijkheid of elke vorm van schadevergoeding ten laste van VVW-Den Bleek Geraardsbergen vzw, voor schade toegebracht aan zijn persoon, zijn familie, genodigden, aangestelde of aan zijn vaartuig, voertuig, toebehoren of materialen.

 • Bij het niet naleven van één der beschikkingen van het havenreglement kan de overtreder al dan niet met zijn vaartuig, onmiddellijk het bevel krijgen om de haven te verlaten. Het bestuur kan beslissen om hem, en/of zijn vaartuig, de toegang tot de haven definitief te verbieden.

 • Aldus het "HAVENREGLEMENT PASSANTEN" van 2014

Prijzen

 • Niet VVW-leden: 10,00€ / VVW-leden: 9,00€ vanaf de derde nacht

  VVW-leden of VVW-ankerclubleden overnachten de eerste 2 nachten aan halve prijs (5,00€) indien
  • zij een geldige VVW-lidkaart of VVW-Ankerclublidkaart voorleggen
  • zij een VVW-vlag in de mast voeren
 • Elektriciteit en water wordt afgenomen aan de daartoe voorziene zuilen. De benodigde kaarten met een vast saldo worden door de havenmeester afgeleverd aan de prijs van 20€.

  Deze prijs omvat 5€ waarborg voor de kaart en 15€ saldo voor het verbruik van elektriciteit, water en douche.
  Bij vertrek uit de haven wordt het resterende saldo terugbetaald door de havenmeester.

  • Elektriciteitsvoorziening: 0,50€ per kilowattuur
  • Watervoorziening: 0,50€ per 100 liter
 • UITZONDERING:steigers tussen de bruggen

  • Elektriciteitsvoorziening: 2€ per nacht
  • Watervoorziening: geen afnamemogelijkheid
 • Douche kan genomen worden in het sanitair blok van het clubhuis aan de prijs van 0,20€ per minuut waterafname. Toegang tot het sanitair is mogelijk met dezelfde kaart voor elektriciteit, water en douche.

 • Inlichtingen in het boothuis "Den Bleek" aan de sluis of bij de havenmeester

SEP-kaart voor elektra, water en douche

 • Water
 • Hou de kaart voor de lezer van de wateraftapzuil Het saldo verschijnt in de display; automatisch wordt 0,50€ afgenomen
  Het resterende saldo verschijnt in de display, neem de kaart weg
  Je kan nu gedurende 10 minuten water afnemen, goed voor ongeveer 100 liter

 • Elektra
 • Hou de kaart voor de lezer op de afnamezuil elektra, het saldo verschijnt
  Duw op de overeenkomstige knop waar je kabel is ingeplugd
  Per druk op de knop wordt 0,50€ afgenomen, goed voor een energietoevoer van 1kWh
  Het resterende saldo verschijnt in de display, neem de kaart weg

 • Douche
 • >Hou de kaart voor de lezer aan de ingangsdeur van het clubhuis
  De ingangsdeur wordt geopend en je kan de sanitaire blok bereiken
  Steek de kaart in de lezer in de douche, water begint te lopen aan een afname van 0,10€ per halve minuut; neem de kaart weg, het water stopt met lopen, het resterende bedrag verschijnt in de display.

Binnenvaartbegeleiders

Bruggen en sluizen Mobiel VHF
Sluis Dendermonde 0476/381642 20
Sluis Denderbelle 0478/962599 20
Bruggen Aalst, Sluis Aalst
Brug Erembodegem
0476/209588 20
Sluis Teralfene, Sluis Denderleeuw O478/789944 18
Bruggen Ninove, Sluis Pollare 0478/789943 18
Brug Zandbergen, Sluis Idegem 0477/581806 18
Bruggen en sluis Geraardsbergen 0476/209586 18
Wallonie 0475/679124

GSMnummer havenmeester "Den Bleek" :0472/40 83 11

MARKT IN BRUGSTRAAT EN OP DE MARKT:MAANDAGVOORMIDDAG
VISMARKT:DONDERDAGVOORMIDDAG
Eetgelegenheden

Taverne - restaurant Brisa


Ribbetjesspecialist
Stationsplein,19A
9500 Geraardsbergen
tel: 054/41.50.77   Gsm: 0496/26.21.81
Gesloten van woensdag 14 uur tot en met donderdag

Bistro Andre


De enige, echte steak tartaar
Kollegestraat,28
9500 Geraardsbergen
tel: 054/41.50.83  Gsm: 0472/24.42.82
Gesloten dinsdagavond en woensdag
Nuttige adressen en telefoonnummers
Antigifcentrum 070/245245
Apotheker wachtdienst 0900/10500  
Smekens Sasweg,1 054/413073
Autobenodigdheden Wijnant Grote weg, 61 054/412543
Bakkers Rossignol Brugstraat,36  
Willekens Lessensestraat,119 054/421462
Banken met geldautomaat Post Brugstraat  
Fortisbank Lessensestraat,58  
Bacobbank Vredestraat,2  
Beenhouwers Kurt Grote straat,9  
Van Den Berge Brugstraat,34  
Nico Stationsplein, 30  
Souffriau Lessensestraat,133  
Belbus 09/2109311
Brandstoffen Ogiers 0498/921730
Brandweer - Ziekenwagen 112
Dagbladen - Kranten Penitentenstraat,54  
Brugstraat,9  
Dierenarts 0478/685711
Dokter Wachtdienst 054/410607
Gas Leroux Guilleminlaan,237 054/411145
D'Hulst Marc Papiermolenstraat,10 054/413773
Kappers Franky Stationsplein,30A 054/414061
Michel Buizemontstraat,12
Kruidenier Match Oudenaarsestraat,22 054/437373
Vivo Brugstraat,4 054/411040
Politie 101 Denderstraat,27 054/434343
Restaurants Bistro Andre Kollegestraat,28 054/415083
Brisa Stationsstraat,19A 054/415077
Chinapaleis Markt,10 054/438668
Anso Markt,2 054/412356
Aphrodite Stationsplein 054/417683
Scheepvaartpolitie 09/2555140
Slotenmakerij Cauwel Lessensestraat,42 054/412185
Taxi Beernaert 054/411724
Marchand 0470/225959
Traiteur Andre Karmelietenstraat,7 054/411337
Wasserette 't Washuisje Kollegestraat,7 054/416497
Fiona Weverijstraat,4  
Ziekenhuis Spoedopname Kattestraat 054/432111